fbpx
Skip to content

Tietosuojailmoitus

(Päivitetty 13.6.2020)

Tällä tietosuojailmoituksella toimitamme sinulle tietoja siitä, kuinka Pumba Oy käsittelee sinun henkilötietojasi (ks. EU:n tietosuoja-asetuksen artiklat 13 ja 14). Informoimme meidän henkilöstöämme asianmukaisesti erikseen.

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun päivitetty versio tietosuojailmoituksesta julkaistaan.

  1. YLEISET TIEDOT

Rekisterinpitäjä:

Pumba Oy (3139101-6)

Eteläinen Salmitie 1, 02430 Masala

Yhteyshenkilö:

Sebastian Aarnio

sebastian@ruutti.fi 

  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMET
Käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste käsittelylle Rekisteröidyt ja henkilötiedot
Asiakassuhde Sopimus meidän on täytäntöönpantava sopimukset Asiakkaat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) kuljetuspyyntöä koskevat tiedot, (iii) muut meille luovutetut tiedot
Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi Meidän oikeutettu etummemeidän on analysoitava asiakastietojamme, voidaksemme parantaa palveluamme ja harjoittaa liiketoimintaamme   
HUOM! Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi jokaisen markkinoinnin yhteydessä
Kaikki asiakkaamme: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) palvelun käyttöä koskevat tiedot 
Yhteistyösuhteet Sopimus meidän on täytäntöönpantava sopimukset Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) muut meille luovutetut tiedot
Suoramarkkinointi  Meidän oikeutettu etummemeidän on toteutettava, perustettava ja kehitettävä asiakassuhteita, ja kehitettävä liiketoimintaamme  
HUOM! Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi jokaisen markkinoinnin yhteydessä
Asiakkaat ja kauppiaat sekä potentiaaliset kauppiaat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
Rekrytointi Meidän oikeutettu etummemeidän on hallittava rekrytointiamme
HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietojasi
Työnhakijat: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) CV-tiedot, (iii) muut työnhakijan meille luovuttamat tiedot
Viestintä Meidän oikeutettu etummemeidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä  Yhteyttä ottavat henkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) muut meille luovutetut tiedot 
Evästeet ja muut vastaavat               tekniikat Suostumussähköisestä viestinnästä annetun lain (917/2014) mukainen suostumus Kotisivuillamme vierailevat henkilöt: IP-osoitteet
  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan seuraavista lähteistä: 

Käsittelyn tarkoitus: Tietolähteet:
Ks. tarkoitukset (a) – (d) ylempää (i) Rekisteröidyt itse, (ii) Julkiset lähteet, kuten internet, Posti, PRH ja Väestörekisterikeskus, jne.
Ks. tarkoitukset (e) – (f) ylempää (i) Rekisteröidyt itse
Ks. tarkoitus (g) ylempää Evästeet
  1. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille, varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille sekä asiaankuuluville viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

  1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Käsittelyn tarkoitus Säilytysaika
Asiakassuhde Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.
Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin niitä voidaan käyttää käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen
Yhteistyösuhteet Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.
Suoramarkkinointi  Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään, kunnes ilmoitat meille, ettet halua enää vastaanottaa markkinointia (opt out) tai me huomaamme, ettet enää halua vastaanottaa markkinointia.
Rekrytointi Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta, jos työnhakijoista ole tullut työntekijöitämme. 
Viestintä Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen.
Evästeet ja muut vastaavat               tekniikat Tarpeellisten tietojen säilytysaika on riippuvainen evästeestä tai muusta vastaavasta tekniikasta

Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

  1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 1 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

Oikeus Tarkempi selite
Tarkastusoikeus  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä. 
Oikaisu- ja poisto-oikeus  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein. 
Rajoittamisoikeus Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein. 
Siirto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Vastustamisoikeus Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.
Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti. 
Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna  Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Oikeus peruuttaa suostumus Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. 

  1. TIETOTURVA

Käytämme ainakin seuraavia tietoturvatoimia suojataksemme meidän vastuullamme olevia henkilötietoja: (i) henkilötietoihin pääsy on rajattu; (ii) henkilötietoja suojataan virustorjunnalla, haittaohjelman torjunnalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla; (iii) jokaiselle henkilötietoryhmälle on asetettu vastuuhenkilö; (iv) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata tietojen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden; (v) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata, että fyysisen tai teknisen vian sattuessa tiedot ja pääsy niihin voidaan palauttaa nopeasti; ja (vi) arvioimme säännöllisesti meidän henkilötietojen käsittelytoi